Podešavanje načina prikaza tačke

CADzona testBilo da na crtežu imate potrebu da unesete tačku, kao objekat ili prilikom korišćenja komande DIVIDE za marker podele koristite tačku, neretko AutoCAD/BricsCAD/progeCAD/IntelliCAD tačku prikazuju baš kao tačku, što može biti problem, kako prilikom pronalaženja na crtežu, tako i prilikom njenog odabira.

Preko sistemska promenljiva PDMODE se definiše oblik koji će se dodeliti tački. Prilikom pozivanja komande PDMODE u komadnoj liniji, CAD će zahtevati da unesete vrednost promenljive. Moguće vrednosti i odgovarajući oblici prikaza tačke su dati na sledećoj slici:

acad_tacke_cadzona

Tako, unosom npr. broja 3 AutoCAD će tačke na crtežu prikazivati kao X.

Pored definisanja oblika prikaza tačke, moguće je definisati i večinu prikaza tačke. Za definisanje veličine prikaza tačke se koristi promenljiva PDSIZE. Pozivanjem ove promenljive preko komandne linije, CAD će zahtevati da se unese veličina tačke prema sledećim vrednostima:

  • ukoliko se unese vrednost 0, tačka će imati veličinu od 5% veličine prikazane radne površine,
  • ukoliko se unese pozitivan broj (>0),  definiše se apsolutna veličina tačke u jedinicama koje se koriste na crtežu,
  • ukoliko se unese negativan broj (<0), definiše se relativna veličina tačke u procentima, u odnosu na prikazanu radnu površinu.

Ove dve promenljive se mogu menjati i pokretanjem komande DDPTYPE. Nakon pozivanja komande pojaviće se Point Style dijalog (u AutoCAD-u) ili Drawing settings dijalog (u progeCAD-u) u okviru kojih je moguće daleko lakše izmeniti oblik i veličinu prikaza tačke:

pointstyle_acad_cadzona

Point Style dijalog u AutoCAD-u

pointstyle_progecad_cadzona

Drawing Settings dijalog u progeCAD-u

Ostavite odgovor

Your email address will not be published.