jun 08 2015

Podešavanje načina prikaza tačke

CADzona testBilo da na crtežu imate potrebu da unesete tačku, kao objekat ili prilikom korišćenja komande DIVIDE za marker podele koristite tačku, neretko AutoCAD/BricsCAD/progeCAD/IntelliCAD tačku prikazuju baš kao tačku, što može biti problem, kako prilikom pronalaženja na crtežu, tako i prilikom njenog odabira.

Preko sistemska promenljiva PDMODE se definiše oblik koji će se dodeliti tački. Prilikom pozivanja komande PDMODE u komadnoj liniji, CAD će zahtevati da unesete vrednost promenljive. Moguće vrednosti i odgovarajući oblici prikaza tačke su dati na sledećoj slici:

acad_tacke_cadzona

Tako, unosom npr. broja 3 AutoCAD će tačke na crtežu prikazivati kao X.

Pored definisanja oblika prikaza tačke, moguće je definisati i večinu prikaza tačke. Za definisanje veličine prikaza tačke se koristi promenljiva PDSIZE. Pozivanjem ove promenljive preko komandne linije, CAD će zahtevati da se unese veličina tačke prema sledećim vrednostima:

  • ukoliko se unese vrednost 0, tačka će imati veličinu od 5% veličine prikazane radne površine,
  • ukoliko se unese pozitivan broj (>0),  definiše se apsolutna veličina tačke u jedinicama koje se koriste na crtežu,
  • ukoliko se unese negativan broj (<0), definiše se relativna veličina tačke u procentima, u odnosu na prikazanu radnu površinu.

Ove dve promenljive se mogu menjati i pokretanjem komande DDPTYPE. Nakon pozivanja komande pojaviće se Point Style dijalog (u AutoCAD-u) ili Drawing settings dijalog (u progeCAD-u) u okviru kojih je moguće daleko lakše izmeniti oblik i veličinu prikaza tačke:

pointstyle_acad_cadzona

Point Style dijalog u AutoCAD-u

pointstyle_progecad_cadzona

Drawing Settings dijalog u progeCAD-u

Ostavite odgovor

Your email address will not be published.